O sv. Mikuláši

Svatý MIKULÁŠ

* kolem roku 280/286 Patara (Řecko)

+ 6. prosince kolem roku 345/351 Myra (Turecko)

     Mikuláš patří jako světec mezi nejoblíbenější, ale jako o člověku se toho o něm ví jen málo. Narodil se ve městě Patara v římské provincii Asii do křesťanské řecké rodiny. Běžně se počítá, že se tak stalo mezi lety 280/286, ale udávají se i dřívější termíny, z nichž nejzazší mluví o roku 250. Z toho, že se stal patronem rybářů a námořníků, bývalo odvozováno, že by mohl být původně povoláním rybář či námořník, pravděpodobnější ale je, že se jeho rodina zabývala obchodem s rybami. Byl velmi zbožný a po smrti otce měl dědictví rozdat chudým. Někteří z toho odvozují, že v té době byl už váženým knězem či biskupem.

     Obecně se předpokládá, že se stal biskupem (či nejvýznamnějším knězem) v Myře (nyní Demre v Turecku) kolem roku 300 a to ve velmi mladém věku. Během Galeriova a Maximinova pronásledování křesťanů byl patrně vězněn. Během rozkvětu křesťanských komunit za Licinia již byl zcela jistě biskupem Myry a to patrně velmi oblíbeným a rozsáhle činným v oblasti dobročinnosti. Byl též velmi zapáleným obhájcem víry a bojovníkem proti ariánství a pohanství. Je mu připisováno zničení několika pohanských chrámů. Zároveň se též patrně zasazoval o spravedlivý přístup k cizincům a dohlížel na spravedlivý chod soudů. Nejspíše moudře, neboť se stal známým též jako ochránce nespravedlivě obviněných.

     Mikuláš z Myry zemřel patrně 6. prosince.  

     Jako všichni světci z jeho doby nebyl sv. Mikuláš z Myry nikdy oficiálně prohlášen svatým, jeho uctívání se prostě stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířila, k její největší expanzi dochází od 8. století v Rusku, jehož je patronem. Postupně se jeho kult šířil i do dalších slovanských zemí a od 10. století do Evropy, , zvláště Německa, Francie a Anglie. Za svatého ho uznávají všechny křesťanské církve, které úctu ke svatým praktikují, u pravoslavných jde o nejuctívanějšího světce (pomineme-li Pannu Marii), velmi oblíben je též v Nizozemí, Německu a USA. Rovněž je patronem dětí, panen, poutníků a cestujících, námořníků a mnoha dalších.

     Mikuláš je zobrazován jako starší biskup s vousem; na Východě je zobrazován holohlavý. Atributy: mitra a berla, tři zlaté hroudy, měšce s penězi, koule nebo jablka, kotva a loď. Jako nejčastější atribut mívá Mikuláš u sebe tři zlaté koule na knize. Tento atribut je spojen s legendou o šlechtici a jeho třech dcerách.

     Legenda o šlechtici a jeho třech dcerách je jedna z nejstarších, která se o sv. Mikulášovi dochovala ve vícero podobách. Legenda vypráví, že zchudlá rodina uvízla v dluzích a vše směřovalo k tomu, že otec skončí ve vězení pro dlužníky a dcery budou prodány a odvlečeny do veřejných domů (respektive tam bez prostředků a věna nakonec stejně skončí). K tomu ovšem díky zásahu sv. Mikuláše nedošlo. Opatřil tři měšce zlata, aby měly věno. Taky měl zachránit tři nespravedlivě odsouzené muže před smrtí, námořníky před utonutím.