Postní doba

10.03.2019 20:00

Popeleční středou začala postní doba. Před každou mší svatou se modlíme křížovou cestu, a také letos ji každou neděli vede jiná skupina. 

První postní neděle připadla schole, dále pokračovali ministranti, biřmovanci, senioři, pátou postní neděli děti z Misijního klubka. Poslední postní neděli patřila křížová cesta rodinám.